• info@zeildoek.nl
  • 0031 (0)348 56 82 22

Algemene voorwaarden

Zeil-Doek BV is dé zeilmakerij voor zeilmaatwerk. We werken voor verschillende sectoren zoals event, agrarisch, industrie, reclame, offshore, sport, vrije tijd, bouw, markt, zorg en vele andere marktsegmenten. Samen bedenken én realiseren we de gaafste en mooiste creaties.

Algemene Voorwaarden
voor leveranties en diensten in de Scheepsbenodigdhedenhandel, Zeilmakerij,
Dekkledenvervaardiging en Scheepstuigerij en/of leveranties en diensten betreffende hijs- en
hefmiddelen ten behoeve van de leden van de SZS en/of de EKH gedeponeerd bij de
Arrondissementsrechtbank te Utrecht in mei 2001 onder nummer 140/2001, laatstelijk gewijzigd
in januari 2012

1. Definities
1.1 – Afnemer: natuurlijke personen, rechtspersonen en personen in de uitoefening van hunbedrijf of beroep,
die wederpartij zijn bij offertes, aanbiedingen, mededelingen en overeenkomsten.

1.2 – Consumentenkoop: koop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten tussen
Leverancier en een Afnemer, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een
beroep of bedrijf.

1.3 – Erkende Keurbedrijven Hijs- en hefmiddelen of EKH: bedrijven die volgens onder andere
wettelijke normen en richtlijnen alsmede volgens de EKH-werkvoorschriften allerlei hijs- en
hefmiddelen controleren en de hijs- en hefmiddelen van een geldig certificaat voorzien en/of
hijsen hefmiddelen aan Afnemers verkopen en leveren en lid zijn van de SZS.

1.4 – Hijs- en hefmiddelen: hieronder vallen hijs- en hefwerktuigen en hijs- en hefgereedschappen zoals:
kettingwerk, hijsbanden, handtakels, hijsdraden en staaldraad stroppen, hijsblokken, jukken en klemmen.

1.5 – Leverancier: gebruiker van deze Algemene Voorwaarden die goederen en diensten levert en die lid is
van de SZS en/of de EKH.

1.6 – Overeenkomst(en): contractuele verhouding(en), waarbij Leverancier zaken levert, diensten
verricht, opdrachten uitvoert of werken tot stand brengt.

1.7 – SZS: Vereniging van Scheepsbenodigdhedenhandelaren, Zeilmakers en Scheeps-tuigers.

2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
2.1 – Voor zover niet uitdrukkelijk en schriftelijk anders te kennen is gegeven, zijn uitsluitend deze
algemene voorwaarden van toepassing op alle Overeenkomsten, offertes en acceptatie daarvan,
aanbiedingen, mededelingen, contractuele verhoudingen en aanvaarding van orders door
Leverancier, ongeacht een eventueel (eerdere) verwijzing van Afnemer naar zijn eigen of andere
algemene voorwaarden. Leverancier wijst uitdrukkelijk de door Afnemer van toepassing
verklaarde algemene voorwaarden van de hand en heeft deze dan ook nimmer geaccepteerd.
Afwijkingen van deze algemene voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk met Leverancier te
zijn overeengekomen.

2.2 – De onderhavige algemene voorwaarden gelden eveneens voor eventuele nadere of
vervolgovereenkomsten tussen partijen.

3. Aanbod en aanvaarding
3.1 – Alle door Leverancier gedane offertes/aanbiedingen geschieden vrijblijvend en zijn
gedurende een door Leverancier aan te geven termijn geldig. Ook na tijdige en volledige
aanvaarding van de offerte kan deze nog gedurende twaalf (12) volle werkdagen na de ontvangst
van de aanvaarding worden herroepen door Leverancier.

3.2 – De Overeenkomst komt tot stand zodra de acceptatie van het aanbod Leverancier heeft
bereikt dan wel Leverancier, zonder voorafgaande schriftelijke aanvaarding, met de uitvoering
van de Overeenkomst is begonnen.

3.3 – Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden
aangebracht, komt in afwijking van het in de vorige leden bepaalde de overeenkomst pas tot
stand, indien Leverancier aan Afnemer schriftelijk heeft bericht met deze afwijkingen van de
offerte in te stemmen.

3.4 – Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo
nauwkeurig mogelijk omschreven en kunnen derhalve niet worden gezien als enige garantie.
Deze zijn voor Leverancier slechts bindend, indien Leverancier zulks uitdrukkelijk schriftelijk heeft
bevestigd.

3.5 – Elke overeenkomst wordt aan de zijde van Leverancier aangegaan onder de opschortende
voorwaarde dat de Afnemer – uitsluitend ter beoordeling van Leverancier – voldoende
kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.

3.6 – Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offertes c.q.
opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging
beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven. De
administratie van Leverancier is ter zake beslissend.

4. Wijzigingen
4.1 – Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen in de Overeenkomst of van
deze algemene voorwaarden, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door
personeel van Leverancier of namens Leverancier gedaan door verkopers, agenten,
vertegenwoordigers of andere tussenpersonen van Leverancier, binden Leverancier slechts,
indien deze door Leverancier schriftelijk zijn bevestigd.

5. Intellectuele eigendom
5.1 – De rechten met betrekking tot alle (geestes-)producten, die door Leverancier in het kader
van de Overeenkomst worden gebruikt – waaronder begrepen analyses, modellen, overzichten,
programmatuur, technieken e.d. – of die het resultaat zijn van de door Leverancier krachtens de
opdracht verrichte werkzaamheden – waaronder begrepen adviezen, rapporten, verslagen,
plannen e.d. – berusten uitsluitend bij Leverancier, voor zover die rechten niet (tevens) aan
derden toekomen.

5.2 – Alle rechten van intellectuele eigendom waaronder met name begrepen, maar uitdrukkelijk
niet beperkt tot, auteursrechten op verstrekte adviezen, rapporten e.d. met betrekking tot hetgeen
(mede) door de Overeenkomst tot stand is gebracht, berusten bij Leverancier.

5.3 – Afnemer is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier niet bevoegd tot
openbaarmaking of vermenigvuldiging van de in lid 2 bedoelde producten, noch tot gebruik
daarvan voor een ander doel of terbeschikkingstelling daarvan aan andere personen, dan
waarvoor of voor wie de betreffende producten bestemd zijn. Dit verbod omvat tevens het
uitdrukkelijk of stilzwijgend toestaan van voormelde handelingen.

5.4 – Leverancier is niet aansprakelijk voor aanspraken en/of vorderingen van derden wegens
schending van hun auteurs-, octrooi-, licentie-, merken-, modellen- en andere rechten hoe ook
genaamd in verband met door Leverancier verrichte Diensten, indien hij die rechten geschonden
mocht hebben door gebruik te maken van gegevens(dragers), geschriften of voorwerpen, die aan
Leverancier door of vanwege Afnemer ter nakoming van de Overeenkomst zijn verstrekt. Voor
bedoelde aanspraken en/of vorderingen vrijwaart Afnemer Leverancier volledig.

6. Levering en levertijd
6.1 – Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering af bedrijf/magazijn van Leverancier. Als
tijdstip van levering geldt het moment waarop de zaken het bedrijf/magazijn van Leverancier
verlaten, waarbij het risico van de zaken op Afnemer overgaat. Franco levering geschiedt alleen
indien en voor zover dit door Leverancier, op de factuur of anderszins, schriftelijk uitdrukkelijk
wordt aangegeven.

6.2 – Afnemer is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering op eventuele
tekorten of beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling
aan de zijde van Leverancier dat de zaken ter beschikking van Afnemer staan.

6.3 – Eventuele tekorten of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij
(af)levering aanwezig zijn, dient Afnemer op de aflevering bon, de factuur en/of de
vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan Afnemer geacht wordt hetgeen
geleverd is te hebben goedgekeurd. Alsdan worden klachten dienaangaande niet meer in
behandeling genomen.

6.4 – Leverancier is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke hij afzonderlijk
kan factureren; Afnemer is alsdan verplicht te betalen overeenkomstig het bepaalde in artikel 10
van deze voorwaarden.

6.5 – Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen gelden opgegeven levertijden bij benadering en
zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Overschrijding van de levertijd door welke
oorzaak ook, geeft Afnemer geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de
overeenkomst.

6.6 – Indien geen levertijd is overeengekomen/vermeld geldt een termijn van 6 weken na
orderbevestiging. Ingeval van overschrijding van de levertijd heeft Afnemer uitsluitend het recht
om, bij aangetekend schrijven, Leverancier op deze over- schrijding te wijzen en dient
Leverancier nog een uiterste levertermijn van tenminste 10 werkdagen te verschaffen, welke
ingaat bij ontvangst van de betreffende ingebrekestelling.

6.7 – Wanneer de zaken na het verstrijken van de levertijd door Afnemer niet zijn afgenomen,
staan zij te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico. Na een periode van 4
weken is Leverancier gerechtigd tot (onderhandse) verkoop van deze zaken. De eventuele
minder opbrengst en de kosten komen voor rekening van Afnemer, onverminderd al de overige
rechten van Leverancier.

6.8 – Afnemer is verplicht aan Leverancier de opslagkosten volgens het bij Leverancier
gebruikelijke tarief en bij gebreke daarvan, volgens het in de branche gebruikelijke tarief te
vergoeden vanaf het tijdstip, dat de goederen voor verzending gereed zijn, dan wel, indien dat
een later tijdstip is, vanaf de in de Overeenkomst overeen- gekomen leveringsdatum.

7. Verpakking en verzending
7.1 – De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. geschiedt, indien geen nadere
aanwijzing door Afnemer aan Leverancier is verstrekt, voor rekening en risico van Afnemer,
zonder dat Leverancier hiervoor enige aansprakelijkheid draagt. Eventuele specifieke wensen
van Afnemer inzake het transport/de verzending worden slechts uitgevoerd, indien Afnemer
schriftelijk heeft verklaard de meerdere kosten daarvan te zullen dragen. Indien de vervoerder
vordert dat op vrachtbrieven, vervoeradressen e.d. de clausule voorkomt dat alle vervoerschade
voor rekening en risico van afzender zijn, zal Leverancier op naam van Afnemer de documenten
ondertekenen.

7.2 – De goederen zullen door Leverancier worden bezorgd af vestiging Leverancier, dan wel ter
bezorging worden verzonden naar de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijze als in de
order is bepaald of naderhand is overeengekomen.

7.3 – Wanneer Leverancier voor de verpakking en het transport haspels, laadborden, pakjes,
kratten, containers etc. ter beschikking heeft gesteld of door een derde – al dan niet tegen
voldoening van statiegeld of een waarborgsom – ter beschikking heeft doen stellen, is Afnemer
verplicht (tenzij het om eenmalige verpakking gaat) deze haspels etc. terug te zenden binnen
maximaal drie maanden naar het door Leverancier opgegeven adres. Indien Afnemer hiermee in
gebreke blijft, is hij zonder nadere ingebrekestelling schadevergoeding verschuldigd aan
Leverancier.

8. Eigendomsovergang en risico
8.1 – Behoudens het gestelde in de lid 2 van dit artikel zal de eigendom en het risico voor de
goederen op Afnemer overgaan bij levering af vestiging Leverancier.

8.2 – Zolang Afnemer niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende
kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt Leverancier zich de eigendom
van de goederen voor. In dat geval gaat de eigendom eerst op Afnemer over, zodra Afnemer aan
al zijn verplichtingen krachtens of in verband met Overeenkomsten tot het leveren van zaken of
verrichten van diensten aan Leverancier heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom
voor de vorderingen, die Leverancier op Afnemer mocht verkrijgen wegens tekortschieten van
Afnemer in één of meer van zijn verplichtingen jegens Leverancier. Indien tijdige betaling door
Afnemer van enige schuld uit of in verband met genoemde overeenkomst of tijdig een deugdelijke
zekerheidstelling voor de nakoming van de schuld achterwege blijft, is Leverancier gerechtigd de
hem nog in eigendom toebehorende goederen eigenmachtig terug te nemen en is Leverancier
niet tot vergoeding van enige schade gehouden.

8.3 – Afnemer is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige
zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Leverancier te bewaren. Afnemer is verplicht de
zaken, voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffings- en waterschade,
alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan Leverancier op
eerste aanzegging ter inzage te geven. Alle aanspraken van Afnemer op de verzekeraars van de
zaken uit hoofde van de genoemde verzekeringen zullen, zodra Leverancier te kennen geeft dit
te wensen, door Afnemer aan Leverancier worden verpand op de wijze, zoals aangegeven in art. 3:239 BW, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Leverancier tegen Afnemer.

9. Prijzen
9.1 – Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de prijzen: – gebaseerd op de tijdens de
offerte respectievelijk orderdatum geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, loonkosten,
speciale- en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten; – gebaseerd op
levering af bedrijf Leverancier, magazijn of andere opslagplaats; exclusief BTW, andere
belastingen, heffingen en rechten; – exclusief de kosten van vervoer en verzekering; – vermeld in
Euro’s

9.2 – Tenzij anders vermeld, geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijzigingen.
In geval van verhoging van een of meer van de kostprijsfactoren welke bij het tot stand komen
van de Overeenkomst niet goed of niet konden worden voorzien of overzien, is Leverancier
gerechtigd deze hogere kosten aan Afnemer door te berekenen.

9.3 – Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de prijzen voor het verrichten van
diensten of het uitvoeren van werken gebaseerd op uitvoering van de Overeenkomst binnen de
bij Leverancier geldende gewone werkuren op de gewone werkdagen. Indien buiten de schuld
van Leverancier werkzaamheden moeten worden verricht buiten de voor Leverancier geldende
gewone werkuren of gewone werkdagen, is Leverancier gerechtigd de daaraan voor hem
verbonden extra kosten aan Afnemer door te berekenen.

10. Betaling
10.1 – Voor zover een afzonderlijke afspraak ter zake ontbreekt, geschiedt de betaling in Euro’s,
op de wijze als door Leverancier wordt aangegeven.

10.2 – Betaling dient te geschieden uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na de datum van
de factuur, welke na uitvoering van de Overeenkomst – of bij uitvoering in gedeelten, na
uitvoering van een gedeelte van de Overeenkomst – wordt toegezonden, tenzij op de factuur
anders staat vermeld.

10.3 – Leverancier kan van Afnemer een vergoeding verlangen voor de kosten die Leverancier in
verband met een betaling door Afnemer aan Leverancier in rekening worden gebracht.

10.4 – Indien het Leverancier wenselijk voorkomt, is hij gerechtigd bij of na het aangaan van de
Overeenkomst in afwijking van de overeengekomen betalingsregeling betaling vooraf of betaling
à contact bij aflevering te verlangen. Afnemer dient op eerste verzoek zijdens Leverancier binnen
een daarbij aan te geven termijn een naar inzicht van Leverancier deugdelijke zekerheid te
verstrekken dat zowel aan de betalings- als aan de overige verplichtingen zal worden voldaan.

10.5 – Bij weigering te betalen of zekerheid te stellen is Leverancier gerechtigd – naar zijn keuze
– de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, dan wel te beëindigen, onverminderd zijn
overige rechten.

10.6 – In geval sprake is van meer dan één Afnemer, zijn alle Afnemers jegens Leverancier
hoofdelijk aansprakelijk. Ook wanneer twee of meer (rechts)personen Afnemers in de schuld
opvolgen, zijn deze (rechts)personen hoofdelijk jegens Leverancier aansprakelijk.

10.7 – Indien geen uitvoering aan de overeenkomst kan worden gegeven binnen de
overeengekomen termijn c.q. termijnen door aan Afnemer toe te rekenen omstandigheden, leidt
dit niet tot opschorting van de betalingsverplichting van Afnemer. Hij blijft gehouden op het
overeengekomen tijdstip te betalen.

10.8 – Bij niet tijdige betaling raakt Afnemer door het enkele overschrijden van de voor de betaling
geldende termijn vanaf het overschrijden van de termijn tot de dag van volledige betaling over het
verschuldigde bedrag rente verschuldigd, die gelijk is aan de wettelijke rente plus 2%.

10.9 – Afnemer doet uitdrukkelijk afstand van zijn recht op verrekening.

10.10 – Indien onder Afnemer beslag wordt gelegd, een verzoekschrift door of tegen Afnemer
wordt ingediend strekkende tot diens faillietverklaring (al dan niet via eigen aangifte) of indien
Afnemer zelf een verzoekschrift indient bij de rechtbank strekkende tot verlening van een
(voorlopig) surséance van betaling of toepasselijkheid van de Wet Schuldsanering Natuurlijke
Personen, worden al zijn schulden aan Leverancier direct volledig opeisbaar.

10.11 – Kosten van maatregelen die Leverancier in of buiten rechte maakt in verband met het
tekortschieten van Afnemer in de nakoming van verplichtingen jegens Leverancier, komen geheel
voor rekening van Afnemer. De vergoeding voor incassokosten wordt berekend door middel van
het degressieve incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten en bedraagt minimaal €
500,- per te incasseren bedrag.
10.12 – Zaken die Leverancier voor bewerking of reparatie onder zich heeft, hoeft Leverancier
niet eerder aan Afnemer terug te geven dan nadat Afnemer al hetgeen hij uit welke hoofde dan
ook aan Leverancier verschuldigd is aan Leverancier heeft voldaan.

10.13 – Indien de goederen staan opgeslagen als bedoeld in artikel 6.7, blijft Afnemer verplicht tot
betaling van de koopsom op het in lid 2 vermelde tijdstip.

11. Klachten
11.1 – Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst niet zijnde de tekorten en
beschadigingen als bedoeld in artikel 6.3 moeten schriftelijk volledig en duidelijk omschreven
worden ingediend bij Leverancier binnen veertien (14) kalenderdagen nadat Afnemer de
gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren, waarbij geldt dat klachten in ieder
geval niet later dan binnen zes maanden na datum uitvoering Overeenkomst kunnen worden
ingediend. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat Afnemer zijn rechten
terzake verliest.

11.2 – Indien Afnemer binnen de in lid 1 bedoelde termijn geen klacht heeft ingediend, kan hij op
het gebrek in de prestatie geen beroep meer doen. Overschrijding van de in het vorige lid
bedoelde termijn is echter verschoonbaar in het geval de overschrijding niet aan Afnemer kan
worden toegerekend.

11.3 – Klachten ontheffen Afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen jegens Leverancier.

11.4 – Geen klacht wordt aanvaard over geleverde goederen, die wel aan de kwaliteiten voldoen,
maar die niet geschikt blijken te zijn voor het doel, waarvoor Afnemer deze wenst te gebruiken.

11.5 – Klachten over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 8
(acht) dagen na verzenddatum der facturen.

11.6 – Indien de klacht door Leverancier gegrond wordt bevonden, is hij uitsluitend verplicht de
ondeugdelijke zaken te herstellen, dan wel te vervangen, dan wel te crediteren, één en ander te
Leveranciers keuze, zonder dat Afnemer daarnaast enig recht kan doen gelden op welke
vergoeding dan ook.

11.7 – Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke
toestemming van de Leverancier en dient altijd franco te geschieden.

11.8 – De in dit artikel vermelde termijnen gelden onverkort. De in de “Europese Richtlijn
betreffende bepaalde aspecten van de verkoop van en de garanties voor consumentengoederen”
en de daarop gebaseerde wetgeving vermelde termijnen zijn niet van toepassing op onze
overeenkomsten met Afnemer indien het geen consumentenkoop betreft.

12. Overmacht
12.1 – Leverancier is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien hij niet of niet
langer uitvoering kan geven aan de Overeenkomst, indien dit een gevolg is van – al dan niet
voorzienbare -omstandigheden, die buiten de macht van Leverancier zijn gelegen. Als
omstandigheden die buiten de macht van Leverancier liggen gelden in ieder geval: oorlog of een
daarop gelijkende toestand, mobilisatie, oproer, staking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel
van Leverancier, bedrijfsbezetting, blokkade, boycot, ziekte, niet verwijtbare brand of uitval van
toevoer van elektriciteit, gas of water, niet tijdig presteren van toeleveranciers of hulppersonen,
maatregelen van overheidswege e.d.

12.2 – Wanneer zich een situatie als in het vorige lid bedoeld voordoet, meldt Leverancier dit aan
Afnemer. Partijen plegen overleg over een mogelijke aanpassing van de Overeenkomst. Bereiken
partijen geen overeenstemming (uitvoering van de Overeenkomst blijft onmogelijk), dan kan ieder
der partijen de Overeenkomst, voorzover daaraan nog geen uitvoering is gegeven, ontbinden.
Van blijvende onmogelijkheid van uitvoering is sprake wanneer uitvoering van de Overeenkomst
gedurende meer dan zestig (60) min of meer aaneengesloten dagen feitelijk of rechtens niet
mogelijk is geweest of wanneer duidelijk te voorzien is dat de uitvoering van de Overeenkomst
gedurende genoemde periode feitelijk of rechtens niet mogelijk zal zijn.

12.3 – Indien de overmacht intreedt terwijl de Overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd en de
resterende levering meer dan twee maanden wordt vertraagd, heeft Afnemer de bevoegdheid om
hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen te behouden en de daarvoor
verschuldigde koopprijs te voldoen, hetzij de Overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde
gedeelte als beëindigd te beschouwen onder de verplichting hetgeen hem reeds geleverd is naar
Leverancier terug te zenden voor rekening en risico van Afnemer. Het laatste kan slechts
geschieden indien Afnemer kan aantonen dat het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen
door Afnemer niet meer doeltreffend kan worden gebruikt ten gevolge van het niet afleveren van
de resterende goederen.

13. Ontbinding
13.1 – Indien Afnemer één of meer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst,
niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is Leverancier gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling
en gerechtelijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, de
levering van de producten op te schorten en/of de desbetreffende Overeenkomst met directe
ingang te ontbinden, zulks onverminderd alle overige aan Leverancier toekomende rechten.

13.2 – Leverancier kan, naast de overige aan Leverancier toekomende rechten, de Overeenkomst
met Afnemer te allen tijde zonder nadere ingebrekestelling en gerechtelijke tussenkomst en
zonder schadeplichtigheid jegens Afnemer met directe ingang ontbinden indien Afnemer niet in
staat is te voldoen aan zijn opeisbare schulden of zijn opeisbare schulden onbetaald laat,
insolvent wordt, indien het faillissement van Afnemer wordt aangevraagd (al dan niet via eigen
aangifte), indien (voorlopig) surséance van betaling wordt aangevraagd, indien met betrekking tot
Afnemer een aanvraag wordt ingediend strekkende tot de van toepassing verklaring van de Wet
Schuldsanering Natuurlijke Personen, bij overlijden van Afnemer, of indien Afnemer zijn bedrijf
staakt en/of beslag onder Afnemer wordt gelegd dat niet binnen 30 dagen na datum
beslaglegging zal zijn opgeheven of ingeval van overmacht of daarmee gelijk te stellen
omstandigheden.

14. Aansprakelijkheid/garantie
14.1 – Leverancier (inclusief Erkende Keurbedrijven Hijs- en Hefmiddelen in het kader van een
keuringsopdracht) is niet aansprakelijk voor schade van Afnemer uit welken hoofde dan ook
ontstaan (dat wil zeggen óók indien schade is veroorzaakt door c.q. is ontstaan door EKH
gekeurde hijs- en hefmiddelen), daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals
gevolgschade of bedrijfsschade, tenzij deze schade zal zijn veroorzaakt door opzet of bewuste
roekeloosheid van Leverancier. In geval op Leverancier enige aansprakelijkheid mocht rusten
vergoedt Leverancier slechts schade waarvan Afnemer aantoont, dat zij direct gevolg is van de
gebeurtenis waarvoor Leverancier rechtens aansprakelijk is te houden, indien en voor zover de
door Leverancier afgesloten verzekeringsovereenkomst deze schade dekt.

14.2 – De door Leverancier aan Afnemer uit te betalen schadevergoeding is in ieder geval beperkt
tot het bedrag dat in het kader van de in lid 1 genoemde verzekering in het desbetreffende geval
wordt uitbetaald.

14.3 – Leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of bewuste
roekeloosheid indien Leverancier zaken heeft verkocht en geleverd c.q. diensten heeft verricht
die naar de stand van de wetenschap op het moment van de verkoop en levering c.q. het
verrichten van de diensten niet tot aansprakelijkheid in de zin van lid 1 van dit artikel zou hebben
geleid.

14.4 – Leverancier is niet aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van fouten of verzuim
van derden die met instemming van Afnemer door Leverancier zijn belast met levering van
materialen of met het verrichten van diensten en/of werkzaamheden. Tevens is Leverancier niet
aansprakelijk voor schade die optreedt ten gevolge van door derden geleverde goederen, tenzij
Leverancier de schade op de desbetreffende derden kan verhalen.

14.5 – Leverancier is nimmer aansprakelijk indien Afnemer en/of derden veranderingen
heeft/hebben aangebracht in het door Leverancier geleverde, inclusief het verrichten van
reparatie door Afnemer en/of derden c.q. indien Afnemer de adviezen van Leverancier niet
opvolgt/heeft opgevolgd.

14.6 – Afnemer is verplicht Leverancier te vrijwaren voor alle aanspraken van derden op
schadevergoeding jegens Leverancier ter zake van de uitvoering van enige tussen Leverancier
en Afnemer aangegane Overeenkomst en de opvolging van door Leverancier in zijn
onderzoeken, adviezen en/of rapporten gedane aanbevelingen en/of adviezen.

14.7 – Afnemer is aansprakelijk voor alle kosten die uit de in lid 6 bedoelde vrijwaring
voortvloeien.

14.8 – Een contractuele garantie wordt alleen verstrekt indien en voor zover door Leverancier
schriftelijk aangegeven en overeenkomstig de door de fabrikant verstrekte garantie. Voldoening
aan onze contractuele garantieverplichtingen/ reclames geldt als enige en algehele
schadevergoeding.

14.9 – Leverancier sluit de toepasselijkheid van de “Europese richtlijn betreffende bepaalde
aspecten van de verkoop van en de garanties voor consumentengoederen”, en de daarop
gebaseerde wetgeving, op haar overeenkomsten met Afnemer uitdrukkelijk uit. De
aansprakelijkheid van Leverancier strekt niet verder dan zoals in dit artikel is bepaald.

14.10 – Voor adviezen, die Leverancier verstrekt zonder dat daaraan een uitdrukkelijk op het
verstrekken van adviezen gerichte Overeenkomst ten grondslag ligt, aanvaardt Leverancier geen
aansprakelijkheid uit welken hoofde dan ook.

14.11 – Voor tekeningen, ontwerpen, berekeningen, aanwijzingen, materiaal en dergelijke, die
Leverancier door of vanwege Afnemer met het oog op de uitvoering van de Overeenkomst
worden verstrekt, aanvaardt Leverancier geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid
uit welken hoofde ook.

15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
15.1 – Op de Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het
Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

15.2 – Voor geschillen over of in verband met de Overeenkomst, die niet tot de bevoegdheid van
de kantonrechter behoren, neemt bij uitsluiting kennis de rechtbank binnen wiens ressort
Leverancier zijn hoofdvestiging heeft. Niettemin heeft Leverancier het recht het geschil voor te
leggen aan de volgens de Wet bevoegde rechter.

16. Afwijkende bepalingen alleen in geval van consumentenkoop
16.1 – Indien sprake is van een Consumentenkoop gaan de dwingendrechtelijke bepalingen van
titel 1 van boek 7 BW boven de bepalingen in deze algemene voorwaarden, voor zover daarin
van de dwingendrechtelijke bepalingen wordt afgeweken.

Aanvullende ALGEMENE VOORWAARDEN webshop Zeil-Doek BV

Artikel 1. Levering en levertijd
1.1 – Indien zaken uit voorraad leverbaar zijn, worden deze direct na bestelling verzonden. Voor
het verzenden van bestelde zaken kan Leverancier verzendkosten in rekening brengen. De
levering van bestelde zaken vindt plaats op het bij Leverancier bekende postadres, niet zijnde
van tijdelijke aard, en afgegeven aan de natuurlijke persoon die zich op het afleveradres bevindt.

1.2 – De afnemer dient voor ontvangst van de producten te tekenen. Dit is slechts anders indien
de afnemer gronden voor weigering heeft op basis van de wet.

1.3 – Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of
instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor rekening
en risico van de afnemer.

1.4 – Aan de leveringsplicht van Leverancier zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de
door Leverancier geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan
huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig
bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs.

1.5 – Ingeval van weigering van de aangeboden zaken komen retourvracht en opslagkosten,
alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor
rekening van de afnemer, tenzij de afnemer op goede gronden het recht op ontbinding van de
koop of de vervanging van de zaak inroept.

1.6 – Een door Leverancier opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn. De
levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van Leverancier zijn, waarna
Leverancier zal trachten om binnen 30 dagen levering te doen plaatsvinden.

1.7 – In het kader van de regels van de koop op afstand zal Leverancier (opdrachtnemer)
bestellingen met bekwame spoed, doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet
mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere
redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan
ontvangt de consument (opdrachtgever) binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht
en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

Artikel 2. Overmacht
2.1 – Indien Leverancier bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen
heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het
reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden
deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds
geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 3. Ontbinding
3.1 – Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen
waarvan Leverancier zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te
bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel
dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving ervan in redelijkheid niet
meer kan worden gevergd, is Leverancier bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

3.2 – De afnemer heeft het recht om bij geleverde zaken op grond van een bestelling bij
Leverancier, indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig artikel 7:5 BW,
binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden,
tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde
zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan
Leverancier heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te
gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering melding te
maken bij Leverancier. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig (uiterlijk 10
werkdagen na aflevering) zijn terug gestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van
postbezorging. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van
de afnemer. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief
accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij de
afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op
ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin,
bevestigt Leverancier na ontvangst en controle van de terugontvangen zaken de ontbinding van
de koop per omgaande en draagt zorg dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de complete
retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer kosteloos wordt terugbetaald.

3.3 – Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de
geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten door Leverancier
aangeboden.

Artikel 4. Garantie
4.1 – Leverancier biedt geen uitgebreidere garantie op geleverde zaken dan de garantie(-
voorwaarden) van de fabrikant van deze zaken, zonder evenwel de rechten van de afnemer
voortvloeiend uit dwingendrechtelijke wetsbepalingen aan te tasten.

4.2 – Leverancier is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de
zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het
gebruik of de toepassing van de zaken.

4.3 – De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien
blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer
(alvorens over te gaan tot terugzending aan Leverancier) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk
te melden aan Leverancier. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele
verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend.
Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van
gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren
en terugzending geheel vervallen.

4.4 – Indien klachten van de afnemer door Leverancier gegrond worden bevonden, zal
Leverancier naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een
schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de
aansprakelijkheid van Leverancier en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt
is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Leverancier)
tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van
Leverancier gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Leverancier voor enige andere vorm
van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke
vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde
winst.

4.5 – Leverancier is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te
stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

4.6 – Deze garantie geldt niet indien:
A) en zolang de afnemer jegens Leverancier in gebreke is;
B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten
repareren/of bewerken.
C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins
onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Leverancier en/of
gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;
D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid
heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

Artikel 5. Privacy
5.1 – Leverancier respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige
eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven.
Deze informatie wordt door Leverancier niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een
andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring.

5.2 – Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van Leverancier kan
worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen
Leverancier (en al haar dochterondernemingen en merken) worden gebruikt met als doel de
bezoeken aan onze websites zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken. Daarnaast zal deze
informatie mogelijk worden gebruikt voor analyse en het verschaffen van informatie over het
productportfolio van Leverancier. De afnemer geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor.
Leverancier is gerechtigd informatie over een bezoeker in bijzondere gevallen openbaar te
maken, wanneer er reden is aan te nemen dat het openbaar maken van die informatie nodig is
ter identificatie van, in contact te komen met of een proces aan te spannen tegen iemand die al
dan niet opzettelijk de rechten of de eigendom van Leverancier, andere gebruikers van haar
website of anderen die daarvan schade kunnen ondervinden, benadeelt of daaraan schade
toebrengt. Leverancier is gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven wanneer wij te
goeder trouw van mening zijn dat de wet dit vereist.

5.3 – Leverancier verzamelt niet-persoonlijke informatie over onze online-bezoekers teneinde het
totaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen, alsmede het gebruikte type
Internetbrowser en besturingssysteem. Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de online
bezoeker worden verwijderd voor zover dit voor Leverancier geen onevenredige inspanning of
kosten vergt.

Artikel 6. Toepasselijk recht
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Leverancier is uitsluitend het Nederlands recht van
toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Extra voorwaarden en advies

Onze leveranciers en Zeil-doek B.V. moeten voldoen aan de almaar strenger wordende Europese
regelgeving omtrent de REACH-normering wat betrekking heeft op de toegestane stoffen in de
producten. Dit houdt in dat wij géén garantie kunnen geven indien er in het product Pink Staining
optreed.

Dit fenomeen doet zich voor onder invloed van omstandigheden waar Zeil-doek B.V. geen invloed op
heeft. Zeil-doek B.V. acht zich niet verantwoordelijk voor het optreden van Pink Staining in het
geleverde product. Zeil-Doek B.V. raadt u te allen tijde het product droog op te bergen en voldoende
te ventileren.

U kunt op het internet diverse informatie terugvinden omtrent het fenomeen Pink Staining.

Zeil-Doek BV werkt met hoogwaardige materialen. Externe oorzaken kunnen echter leiden tot vervuiling
of schimmel. Daarom is goed onderhoud altijd belangrijk!

Neem contact op!

Heeft u na uw bezoek aan deze site nog vragen of heeft u een spefifieke wens? Neem dan gerust contact met ons op! Voor bezoek aan de zeilmakerij graag eerst telefonisch contact opnemen.

Met het versturen van dit formulier geeft u toestemming aan ons om via deze gegevens contact met u te zoeken. Wilt u weten hoe wij met uw ingevulde gegevens omgaan, lees hier onze privacyverklaring

Contact gegevens

  • +31 (0)348 56 82 22
  • info@Zeildoek.nl
  • Aardvletterweg 12, 3417 XL Montfoort

Betaal gegevens

  • KVK: 62462652
  • Iban: NL26 RABO 0332 7124 00
  • BTW nr: NL854827675B01